THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị y tế hệ dự phòng tuyến tỉnh, tuyến huyện và viên chức Trạm Y tế xã, phường, thị trấn

𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑠𝑜̂́ 2877/𝑈𝐵𝑁𝐷-𝐾𝐺𝑉𝑋 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 31/7/2023 𝑐𝑢̉𝑎 𝑈̉𝑦 𝑏𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑦 𝑡𝑒̂́ 𝑛𝑎̆𝑚 2023, 𝑆𝑜̛̉ 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑜̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 𝑡𝑜̂̉ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑥𝑒́𝑡 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑦 𝑡𝑒̂́ ℎ𝑒̣̂ 𝑑𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑡𝑖̉𝑛ℎ, 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑇𝑟𝑎̣𝑚 𝑌 𝑡𝑒̂́ 𝑥𝑎̃, 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢:

1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận để sử dụng tại Việt Nam;
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào
trường giáo dưỡng.

2. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số có 140 chỉ tiêu tuyển dụng cho các đối tượng đã tốt nghiệp y sĩ, cao đẳng, đại học và trên đại học các chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng:

2.1 Đối với các đơn vị y tế hệ dự phòng (tuyến tỉnh, tuyến huyện)
– Bác sĩ Đa khoa (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.01.03);
– Bác sĩ Y học dự phòng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.02.06);
– Đại học Y tế công cộng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.04.10);
– Đại học Dược (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.08.22);
– Cao đẳng Dược (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.08.23);
– Đại học Điều dưỡng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05.12);
– Cao đẳng Điều dưỡng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05.13);
– Cao đẳng Hộ sinh (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.06.16);
– Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học (mã số chức danh nghề nghiệp
V.08.07.18);
– Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.07.19);
– Y sĩ Đa khoa (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.03.07);
– Đại học Công nghệ thông tin (mã số chức danh nghề nghiệp
V.11.06.14);
– Đại học Kế toán, Đại học Tài chính ngân hàng (mã số chức danh nghề nghiệp 06.031).

2.2 Đối với các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
– Bác sĩ Đa khoa (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.01.03);
– Bác sĩ Y học cổ truyền ((mã số chức danh nghề nghiệp V.08.01.03);
– Đại học Y tế công cộng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.04.10);
– Cao đẳng Dược (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.08.23);
– Y sĩ Đa khoa (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.03.07);
– Y sĩ Y học cổ truyền (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.03.07);
– Đại học Điều dưỡng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05.12);
– Cao đẳng Điều dưỡng (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.05.13);
– Cao đẳng Hộ sinh (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.06.16).
Số lượng, cơ cấu tuyển dụng cụ thể cho từng đơn vị, từng chuyên
ngành có các tổng hợp kèm theo Thông báo này.
3. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển viên chức khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu được đính kèm Thông báo này) tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng và nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế. Người dự tuyển gửi kèm phiếu đăng ký dự tuyển 04 phong bì thư có dán đủ tem, ghi rõ họ và tên người nhận, địa chỉ, số điện
thoại, họ và tên người dự tuyển và vị trí dự tuyển (trường hợp người nhận phong bì thư không trùng với người dự tuyển).

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN,
PHÍ DỰ TUYỂN
Phiếu đăng ký dự tuyển (và 04 phong bì ghi địa chỉ liên hệ) do người dự tuyển liên hệ, nộp trực tiếp tại phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế trong các ngày làm việc (thời gian buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút), bắt đầu từ ngày 10/8/2023 đến 16 giờ 00 phút ngày 08/9/2023.Trường hợp người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển (và 04 phong bì ghi địa chỉ liên hệ) qua đường bưu chính, thì phiếu đăng ký dự tuyển phải được chuyển đến Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế trước 16 giờ 00 phút, ngày 08/9/2023 (căn cứ xác thực nhận phiếu của Sở Y tế đối với tổ chức bưu chính).
Thí sinh nộp phí dự tuyển theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng.
Mức phí được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN
– Việc tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, được thực hiện theo 02 vòng:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng
1, Hội đồng tuyển dụng của Sở Y tế phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên Website của Sở Y tế và niêm yết công khai tại trụ sở Cơ quan Sở Y tế. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành xét vòng 2.
+ Vòng 2: Thực hiện thi phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian thi phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, người dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
– Nội dung thi phỏng vấn bao gồm các quy định có liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng; các kiến thức, kỹ năng, trình độ, khả năng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức dự tuyển.
– Thời gian và địa điểm thi phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo tới thí sinh qua đường bưu chính và đăng tải trên Website của Sở Y tế.

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập và tải file đính kèm tại đây:

1, Thông báo tuyển dụng: Thông báo tuyển dụng

2, Kế hoạch tuyển dụng: Kế hoạch tuyển dụng

3, Phiếu tuyển dụng: Phieu du tuyen

4, Tổng hợp cơ cấu theo KH tuyển dụng: Tổng hợp cơ cấu theo KH tuyển dụng

5, Niêm yết thông tin tuyển dụng: signed-signed-cv niem yet thong tin tuyen dung

 

===========================
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH THỦY
☎ Hotline: 1800.969.666 (miễn cước cuộc gọi)
📌 Địa chỉ : Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.

Tags: